Sistem evidencije rada na mašinama

 

 

Evidencija rada na mašinama je sistem razvijen za potrebe proizvodnih preduzeća, a u cilju da se rad zaposlenih na mašinama bolje isprati. 

Evidentiranje vremena provedenog za radnom mašinom je logičan nastavak sistema evidencije radnog vremena. Rešenje je razvijeno da bi se dobio konkretan uvid u vreme provedeno u konkretnom radu na određenoj mašini. 

Tokom proizvodnog procesa često se dešava da pojedini zaposleni, svojevoljno napuštaju svoje radno mesto, a mašina na kojoj su angažovani je u praznom hodu. Ako ne postoji nikakav vid nadzora (predradnik, poslovođa ili video nadzor), verovatnoća da će zaposleni zloupotrebiti datu situaciju, značajno raste. U takvim okolnistima, savesni radnici se osećaju ugroženo i iskorišćeno, pa i sami često podležu lošoj atmosferi. Sve to ima za posledicu opadanja radne efikasnosti i smanjenja produktivnosti, dovodeći u pitanje konkurentnost određenog proizvođača na dinamičnom tržištu.

Instaliranjem sistema evidencije rada na mašinama, u značajnoj meri se smanjuje procenat odsustva sa radnog mesta u odnosu na ukupno vreme angažovanja. Broj potrebnih radnika nižeg menadžmenta se smanjuje, tako da oni mogu veći deo vremena da posvete podizanju kvaliteta rada umesto da kontrolišu prisutnost zaposlenih.

Softver za evidenciju rada na mašinama 

 

Softverska aplikacija sistema evidencije rada na mašinamaEvidencija rada na mašinama pomoću softverske aplikacije omogućava praćenje podataka o evidentiranim radnicima i njihovom neposrednom angažovanju na radnim mestima (za dodeljenim mašinama). Bez obzira na složenost sistema koji kontroliše, ova aplikacija je veoma jednostavna za upotrebu. Nudi brojne opcije izrade čitavog niza tabelarnih izveštaja zahvaljujući kojima je moguće proceniti količinu rada izvedenog od određenog radnika, zatim na određenoj mašini ili mašinama kao i izrada izveštaja po projektu gde se vide angažmani svih radnika i mašina. Svi tabelarni izveštaji se mogu izvoziti u Excell ili CSV formatu i omogućavaju nižem i srednjem menadžmentu da efikasnije upravljaju ljudskim resursima neposredno angažovanim u proizvodnim pogonima. 

 

Beskontaktni NFC čitač sistema evidencije rada na mašinama

Beskontaktni NFC čitač za evidenciju rada na mašinamaSistem funkcioniše na osnovu NFC čitača i beskontaktnih kartica, gde se na kartici zabeleži svaki događaj, od početka do kraja radnog vremena. Pod događajem se podrazumeva, svaka aktivnost radnika koja ima za posledicu njegovo odsustvovanje sa neposrednog radnog mesta. To može biti odlazak na pauzu za topli obrok, odlazak do toaleta, pauza za pušače (gde propisi ne zabranjuju), povratak i slično. Svi događaji se beleže na karticu (kapacitet kartice je do dvadeset događaja), onog trenutka kada se kartica ispuni, odgovorno lice unosi podatke u bazu, a podaci sa kartice se brišu, te se ona može i dalje nesmetano koristiti.

Za evidentiranje se koristi Digital Logic Base HD beskontaktni čitač, koji može funkcionisati potpuno autonomno, odnosno bez potrebe za stalnom komunikacijom sa bazom podataka. Čitač takođe može raditi i neautonomnom režimu, odnosno u stalnoj vezi sa računarom. Evidentiranje se može vršiti NFC identifikacionim karticama, tagovima i narukvicama.