ELEKTRONSKI SISTEM JAVNIH ČESMI
Sistem bivatorijuma

 

Problemi distribucije zdrave pijaće vode

Sistem ekonomične distribucije zdrave pijaće vode sa javnih česama zasnovan na sistemu identifikacije koji građanima korisnicima omogućavaju kontrolisani pristup izvoru tretirane vode, a lokalnoj zajednici i preduzeću za vodosnabdevanje garantuju smanjenje gubitaka usled neovlašćenog istakanja vode i produženje resursa skupocenih filtera u sistemu prečistača vode javne česme.

Snabdevanje stanovništva urbanih sredina (gradova i sela) pijaćom vodom se najčešće vrši distribucijom vode cevovodom od izvorišta do mesta življenja (kuće ili stanovi). Izvorišta pijaće vode su u najviše slučajeva podzemni vodeni resursi ili pak površinske vode. Na samim izvorištima voda, najčešće, ne odgovara normama vode za piće, a uglavnom ne postoji nikakav fizičko hemijski tretman sirove vode, već samo dezinfekcija hlornim preparatima. Na veoma malom broju izvorišta je instaliran fizičko-hemijski tretman pre dezinfekcije vode, a postoje i izvorišta na kojima se ne vrši ni dezinfekcija vode. Vodovodna mreža je bazirana na cevima čija starost u najvećem broju slučajeva prevazilazi 30 godina starosti, opterećena naslagama materija koje su se taložile na zidovima cevi i koje predstavljaju sekundarni izvor kontaminacije pijaće vode. Sve ukazuje na problematičan nivo kvaliteta pijaće vode za većinu građana Srbije.

Elektronski kontrolisane javne česme – efikasno rešenje problema zdrave pijaće vode

Izgradnja fabrike vode je izuzetno krupna investicija i većina lokalnih zajednica, još uvek ne može da izdvoji sredstva za njihovu izgradnju. Snabdevanje cisternama sa pijaćom vodom je skupo i stvara nezadovoljstvo kod stanovništva, flaširana pijaća voda iz prodavnica je skupo rešenje, kao i okretanje drugim izvorima pijaće vode (postojeći ulični bunari i izvori, kućni prečistači vode, itd.). Javne česme sa prečišćenom pijaćom vodom predstavljaju moderno rešenje, umerene cene koštanja (najveći trošak nakon postavljanja česme predstavlja redovno održavanje skupih filtera), a visokog kvaliteta pijaće vode.

Šema funkcionisanja sistema javnih česmi - Sistem bivatorijumaDa bi se ovaj način vodosnabdevanja najefikasnije iskoristio, uz minimiziranje troškova i isključivanje mogućnosti da se pijaća voda rasipa kroz zloupotrebe lica koja ne pripadaju lokalnoj zajednici, bilo je potrebno naći rešenje koje bi omogućilo pripadnicima lokalne zajednice nesmetano korišćenje javne česme. Sistem koji je uvezao naš čitač kartica sa elektronski kontrolisanim slavinama, preko našeg inovativnog softvera garantuje da će ovlašćeni korisnik beskontaktne kartice moći da natočitačno određenu količinu vode. Ovakav sistem isključuje mogućnost neovlašćenog istakanja velike količine vode, korišćenja visokokvalitetne procesirane (a samim tim i skupocene) vode u neadekvatne svrhe, odnosno sve drugo osim pića i pripremanja hrane, samim time izlaganje lokalne zajednice nepotrebnom trošku zbog ubrzanog rabaćenja skupocenih prečistača koji imaju ograničeni kapacitet.


Iz iskustava stečenih u praksi, ovaj sistem omogućava efikasniju naplatu osnovnih računa za vodu. Naime, neregulisane obaveze prema javnom preduzeću za vodosnabdevanje, za vodu koju građani koriste iz sistema vodovoda, onemogućavaju građanima da dopune svoje kartice koje koriste na čitačima u okviru sistema javne česme. Na taj način se ostvaruje višestruka korist, javno preduzeće za vodosnabdevanje, praktično minimizira iznose neplaćenih računa, lokalna samouprava ne mora izdvaja dodatna sredstva iz budžeta, da bi se dotiralo pomenuto preduzeće zbog neefikasnog sistema naplate. Na kraju i samo održavanje prečistača i filtera u okviru javne česme se time ne dovodi u pitanje.

U istom cilju se mogu odraditi i elektronski kontrolisane slavine na izvorištima lekovite vode u banjskim lečilištima, ostavljajući mogućnost da gosti hotela mogu nesmetano koristiti ovaj dragoceni resurs ili ako su zahtevi terapije takvi, preporukom lekara tačno određenu količinu vode. Kombinacija čitača i posebno izrađenih boca, sa ugrađenim NFC čipom, garantuju da će pacijent(korisnik) kojem je dodeljena čipovana boca dobiti predviđenu količinu vode.

 

BASE HD
beskontaktni čitač

Base HD beskontaktni čitač sistema javnih česmi - Sistem bivatorijumaSistem koristi visoko pouzdan Base HD čitač koji je našao primenu u čitavom nizu sistema. U okviru kompanija, sem pomenute evidencije radnog vremena,tu je kontrola pristupa laboratorijama, istraživačkim centrima, serverskim sobama, arhivama.

Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To praktično znači, da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate.

 

 

 

Protokomer

Doziranje količine vode prema zahtevu korisnika - Sistem bivatorijuma

Elektronski kontrolisani protokomer je zadužen za precizno doziranje količine vode koja se istače. Iz našeg praktičnog iskustva, za sistem javnih česmi, kada se snabdevaju domaćinstva, optimalna količina koja se dozira je 5 litara. Naravno, ova količina se može prema zahtevu korisnika (lokalne samouprave, javnog preduzeća za vodosnabdevanje, banjskog lečilišta) prilagoditi. Protokomer je visoke preciznosti, izuzetno pouzdan u radu i nesmetano funkcioniše i u uslovima niskih temperatura.

 

 

 

 

 

 Softverska aplikacija sistema javnih česmi

Softverska aplikacija sistema javnih česmi - Sistem bivatorijumaSoftver koji se koristi za kontrolu sistema javnih česmi, pruža uvid u utrošenu količinu vode, količinu koja je preostala, kumulativnu potrošnju za određeni vremenski period, kako za pojedinačnu karticu, tako i za sve korisnike usluga javne česme. Moguće je na osnovu prikupljenih podataka videti prosečnu potrošnju vode po satima.
Tako osmišljen sistem, garantuje u svakom trenutku svojim korisnicima i potrošačima snabdevanje kvalitetnom i čistom pijaćom vodom, bez nepotrebnih gubitaka i isključujući eventualne zloupotrebe od strane neovlašćenih korisnika. Ovlašćeni korisnici ostaju zaštićeni, kapaciteti ostaju očuvani, a skupocena postrojenja se amortizuju po predviđenom planu.