D – Logic sistemi praćenja i telemetrije razvijeni su kao jedinstvena kombinacija hardverskih komponenti specijalno razvijanih za automobilsku industriju i pametnog softvera razvijanog na osnovu višegodišnjeg iskustva sa terena i u skladu sa mnogobrojnim zahtevima krajnjih korisnika.

Ova kombinacija, između ostalog, nudi četiri osnovne grupe usluga:

1. Osnovno satelitsko praćenje:

  • Prikaz trenutne pozicije i brzine vozila u realnom vremenu.
  • Istorija vožnje u vremenskom periodu koji odredi korisnik.
  • Prikaz alarma aktiviranih prekoračenjem brzine u zadatom vremenskom periodu.
  • Prikaz istorije vožnje duž zadate rute koja se može reprodukovati u realnom vremenu, ubrzano ili usporeno – u zavisnosti od potreba korisnika. Ova opcija omogućava rekonstrukciju celog pređenog puta na mapi uključujući i prikaz alarma za prekoračenje brzine.

gps12. Napredno satelitsko praćenje sa planiranjem:

– Rutiranje na osnovu POI (Points of Interest) tačaka na mapi. Sam korisnik određuje tačke od interesa – POI i na osnovu njih određuje obaveznu rutu za vozača. Postoji i mogućnost formiranja POI zona koje geografski određuju oblast koju pokriva određena tačka interesa na mapi. Na osnovu definisanih POI zona moguće je definisati optimalno vreme zadržavanja vozača u POI zoni, tako da ukoliko se vozač u zoni zadrži kraće ili duže od predviđenog vremena to može biti signalizirano odgovarajućim alarmom koji je u realnom vremenu prikazan u dispečerskom centru.

– Kreiranje optimalne i ekonomične rute za vožnju na osnovu POI rutiranja.

– Mogućnost pregledanja podataka online u realnom vremenu, kao i slanje e-mail izveštaja korisnicima koji sadrže sve podatke vezane za vožnju po POI tačkama. Ovi izveštaji sadrže statistiku o vožnji po POI tačkama koje u zavisnosti od događaja mogu biti obeleženi različitim bojama (posećena, neposećena, posećena neplanirarana POI tačka i sl.).

– Opcija kreiranja statističkih izveštaja o svim POI tačkama sa grafičkim prikazom na mapi.

– Mogućnost zbirnog prikaza svih vremena u kojima se vozilo zaustavljalo duže ili kraće od vremena definisanog u podešavanju POI zona.

– Korisnik može kreirati polaznu tačku (Home) koja će biti referentna za sva rutiranja.

3. Napredno planiranje i rutiranje:

– Kreiranje i praćenje ruta – poređenje stvarnih i planiranih vožnji duž previđene rute sa iskazanom razlikom u kilometraži.telemetrija1_big

– Mogućnost praćenja ruta kreiranih i sinhronizovanih u skladu sa standardnim saobraćajnim linijama. Na primer, moguće je usmeravati i pratiti standardne autbuske linije ili linije drugih prevoznika u okviru samog sistema.

– Kreiranje geografskih zona u kojima bi trebalo ograničiti kretanje vozila u određenoj oblasti. Ukoliko vozilo u određenoj zoni ostane duže ili kraće nego što je planirano ili napusti granice zone, softver automatski kreira alarm koji je u realnom vremenu dostupan dispečerskoj službi.

– Broj zona koje mogu biti kreirane i kontrolisane nije ograničen.

– Kreiranje putnih naloga i praćenje njihove realizacije kroz specifične rute i tačke interesa (POI).

– Unos podataka i praćenje potrošnje goriva radi kreiranja Eco driving statistike za pojedinačna vozila ili vozače. Ukoliko se u vozilu koristi D-Logic terminal svi parametri ekološke vožnje mogu se pratiti i od strane vozača u realnom vremenu, tako da na osnovu odgovarajuće zvučne signalizacije vozač može uskladiti vožnju i postići optimalnu potrošnju i emisiju izduvnih gasova u zavisnosti od trenutnih uslova.

– Kreiranje izvještaja za pojedinačne vozače u određenom periodu ili na dnevnom nivou. Ovi izveštaji se mogu koristiti za procenu kvaliteta vožnje za svakog vozača, uključujući alarme prekoračenja brzine, evidenciju “agresivne” vožnje, povećanja potrošnje goriva usled nepravilne vožnje i slično

 

4. Napredno praćenje telemetrije vozila:

  • Prikaz trenutne pozicije i brzine vozila u realnom vremenu.pracenje_roaming_big
  • Praćenje broja obrtaja motora (RPM) i temperature direktnim očitavanjem A/D signala i/ili direktnom vezom sa CAN protokolom.
  • Mogućnost merenja nivoa goriva sa postojećim meračem goriva ugrađenim u vozilo ili D-Logic kapacitivnim meračem goriva.
  • Mogućnost praćenja i prikaza parametara otvorenog CAN (J1939) protokola a uz odgovarajuću dozvolu proizvođača i svih drugih parametara CAN protokola.
  •  Sva telemetrijska očitavanja  mogu biti prikazana u okviru online softvera u realnom vremenu i uključena u sve raspoložive statističke izveštaje.