Ukoliko imate problema sa prijavom na demo aplikaciju ili želite da nas kontaktirate, možete telefonom u kontaktima ili putem email adrese ais@d-logic.rs.