Software za evidenciju radnog vremena – AIS WEB TNASoftware za evidenciju radnog vremena

AIS Time WEB TNA je nova serverska aplikacija koja sadži niz funkcija za konfigurisanje različitih tipova smenskog rada, ulaza, izlaza, službenih putovanja i formiranja karneta radnika. Izveštaji koji se u okviru ove aplikacije izrađuju, prikazuju parametre u skladu sa potrebama korisnika AIS sistema.

Aplikacija za evidenciju radnog vremena i kontrolu prisustva ima i aktivnu opciju autodetekcije smena, koja obezbeđuje tačnost izveštaja bez obzira na vremenski period smene (noćni rad kada smena počinje u jednom a završava se u drugom danu i slično).

Software za evidenciju radnog vremena AIS Time WEB TNA svojim korisnicima pruža sve opcije kontrole pristupa i/ili prisustva, kao i analizu radnog vremena pojedinca i grupa zaposlenih. Pored monitoringa, ova aplikacija je i dobar alat za bržu i efikasniju organizaciju rada zaposlenih.
Ova web aplikacija razvijana je u više faza u skladu sa iskustvom u primeni kod korisnika različitih profila. Današnja verzija programa pokriva najveći broj mogućih opcija organizacije rada i može se primenivati kod jednostavnijih ali i kod veoma složenih radnih organizacija koje imaju više poslovnih jedinica i različite okvire radnog vremena prema vrsti posla koje zapSoftware za evidenciju radnog vremenaosleni obavljaju.

Prikupljene podatke AIS Time Web Control aplikacija obrađuje i formira izveštaje koji prate niz događaja u vezi sa kretanjem zaposlenih i daje mogućnost analize prikupljenih podataka za pojedinačnog radnika, organizacionu celinu ili celu firmu. Aplikaciji se pristupa putem weba sa bilo kog računara, jednostvim unosom definisanog korisnickog imena i lozinke. Visok stepen zaštite podataka i mogućnost definisanja različitih nivoa ovlašćenja korisnika ove Web aplikacije izuzetno je važan kod složeno organizovanih pravnih lica.

Autodetekcija smena je inovativna funkcija koja dozvoljava korisniku da definiše moguće periode rada za svakog zaposlenog, to jest da definiše smene u kojima radnik ima obavezu i pravo da radi. Na taj način, očitavanjem kartice radnika u nekom trenutku, sistem otkriva smenu u kojoj otpočinje rad i interval koji se smatra redovnim radom.