Sistem elektronskog glasanja i evidencije prisutnosti 


Elektronska skupština

 

Za potrebe skupštine Grada Požarevca  Digital Logic je u saradnji sa IT odeljenjem Gradske uprave, razvio moderan sistem elektronskog glasanja koji obuhvata beskontaktne čitače kartica, identifikacione kartice i aplikaciju za glasanje. Sistem se sastoji iz niza beskontaktnih čitača (prema broju poslanika u lokalnom parlamentu), uvezanih sa personalnim računarima svakog poslanika. Digital Logic uz svoje uređaje isporučuje i softverski razvojni paket koji krajnji korisnici mogu iskoristiti za samostalni razvoj sopstvenih aplikacija. Upravo takav aranžman je napravljen sa Gradskom upravom grada Požarevca. IT odeljenje Gradske uprave je uspešno razvilo aplikaciju koja je uspešno integrisala Digital Logic beskontaktni NFC čitač, pri tom ispunivši sve funkcionalne zahteve sistema.

Postavljanjem beskontaktne kartice uz Digital Logic NFC čitač, korisnik se loguje na računar unošenjem korisničkog imena i lozinke, nakon čega se aktivira aplikacija i može koristiti sve opcije koje ona nudi. Na ovaj način se izbegavaju eventualne zloupotrebe sistema

Oprema za pojedinačnog poslanikaPrednosti koje ovaj sistem donosi ogledaju se pre svega u mogućnosti utvrđivanja kvoruma, praktično odmah po početku sednice, odnosno trenutnoj i pouzdanoj evidenciji o prisutnosti izabranih predstavnika građana ili njihovom glasanju, bez potrebe za ručnim prebrojavanjem.
Na taj način se može imati direktan uvid u redovnost prisustva poslanika na svim zasedanjima. U cilju veće transparentnosti lokalne samouprave, informacije se mogu učiniti javno dostupnim, te građani mogu videti u kojoj meri izabrani prestavnici učestvuju u donošenju važnih odluka.

Sa ekonomsko-ekološkog aspekta, isključuje se potreba izrade posebnog štampanog materijala za svaku pojedinačnu sednicu. Sva dokumentacija o važnim pitanjima o kojima se donose odluke na zasedanju, dostavljaju se elektronskom poštom korisnicima (poslanicima lokalnog parlamenta).

Ovakva modernizacija imala je pre svega za cilj da se rad lokalnog parlamenta olakša i ubrza, te da se ubezbede uštede na potrošnom materijalu. Prvobitni proračuni ukazuju da samo samo na papiru, tonerima, amortizaciji fotokopir aparata i štampača, utrošenom vremenu, amortizaciji vozila i troškova goriva, štedi dovoljno, da se sistem praktično isplati nakon godinu dana. U periodu nakon toga, mogu se videti svi benefiti koje sistem donosi, a ušteđena sredstva iz budžeta, mogu se usmeriti na druge projekte. Sistem elektronskog glasanja omogućava dalju digitalizaciju javnih ustanova i podizanje nivoa usluga lokalnih samouprava prema građanima. Oslobađajući zaposlene u opštinama obaveza prema pripremi materijala za pojedinačne sednice, omogućiće im da preuzmu ulogu koja im je i inače namenjena-servis građana.
Ovo namenski razvijeno hardversko rešenje biće ponuđeno i drugim korisnicima koji su zainteresovani da osavremene funkcionisanje svojih lokalnih parlamenata.